fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Quadrifolium Fondsenwerving, hierna te noemen Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

 1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging.
 2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde zaken, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de met Opdrachtgever overeen-gekomen opdrachtperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist.
 3. Verlenging van de opdrachtperiode dient schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
 4. Beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever vóór het verstrijken van de opdracht-periode heeft een schadevergoeding aan Opdrachtnemer ten gevolge ter hoogte van 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging vastgestelde, uren maal het tarief, inclusief 100% van de reeds gemaakte kosten waaronder begrepen reeds bestelde zaken, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 7. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4: Betaling

 1. Opdrachtnemer factureert maandelijks aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig de factuur betaald, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een opslag voor administratiekosten van € 50,- aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdracht-nemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokostenbedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro.

 Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdracht-nemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6: Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos verbeteren, of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde kosten.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

Een printbare versie van de Algemene Voorwaarden vindt u hier: Algemene voorwaarden Quadrifolium Fondsenwerving

Quadrifolium Fondsenwerving is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 59945982